Wyszukiwarka
Popularne produkty

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.polkidrewniane.pl

 

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się na stronie internetowej pod adresem www.polkidrewniane.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE  

 

 • Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.polkidrewniane.pl  i realizowane są  w kolejności ich składania.
 • Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie kwestionariusza zamówienia przez Zamawiającego na stronie internetowej oraz akceptacja regulaminu, co wiąże się z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
 • Ceny przedstawione na stronie internetowej są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Odnoszą się one do jednej sztuki towaru i w każdej chwili mogą zostać zmienione.
 • Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obydwu stron w momencie złożenia przez Klienta zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej  od 2 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania kwoty na koncie .
 • Koszty przesyłki kurierskiej zamówionego towaru ponosi Kupujący.
 • Kupujący wybierając formę płatności jako przelew bankowy powinien dokonać płatności na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 17102034530000820201759075  , prowadzonym przez Bank PKO BP  SA.
 • Koszt przesyłki kurierskiej podany jest na stronie w zakładce "Dostawa i płatność".  Podczas składania zamówienie klient wybiera formę i koszt przesyłki. 
 • W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 • Zdjęcia oferowanych towarów to ilustracje poglądowe i mogą nieznacznie  różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
 • Towary udostepnione na stronie internetowej są towarami nowymi.
 • Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej, w szczególności katalogi, foldery, broszury, a także inne  informacje  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty ze strony Zamawiającego oraz zawarcia umowy.

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ JEGO RELAIZACJA

 • Poprzez stronę www.polkidrewniane.pl sklep internetowy przyjmuje zamówienia.
 • Wybór towaru dokonuje się poprzez dodanie przez Zamawiającego wybranego towaru bądź towarów do Koszyka.
 • Po wybraniu pożądanego towaru i umieszczeniu go w koszyku należy poprawnie wypełnić formularz, co równa się ze złożeniem zamówienia.
 • Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie realizowany.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wybranego przez siebie towaru lub towarów wiążącej obie strony transakcji  oraz musi zostać poprzedzone akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Złożenie przez Zamawiającego oferty kupna towaru bądź towarów nie jest równoznaczne z jej przyjęciem przez www.polkidrewniane.pl. Podmiot prowadzący nie ma obowiązku przyjęcia oferty jak również może odmówić realizacji zamówienia bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Zamawiający może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie telefonicznie: tel. kom.: +48, 511256979
 • Zamówienie będzie realizowane w chwili  otrzymania przez www.polkidrewniane.pl od Klienta e-maila z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, akceptacją Regulaminu oraz wpływu kwoty na konto.
 • Klient ma obowiązek sprawdzić warunki zamówienia, dane adresowe, cenę towaru i termin realizacji poprzez kliknięcie linka z potwierdzeniem zamówienia. Jeżeli klient nie potwiedzi zamówienia oznacza to, iz nie akceptuje warunków umowy i rezygnuje z jej realizacji.
 • Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Będą one realizowane w dni powszednie od 8.00 do 14.00.  Zamówienia po godzinie 14 w dni powszednie, niedziele oraz świeta będą realizowane od rana następnego dnia.
 • W przypadku gdy przelew nie zostanie zrealizowany w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie to nie zostanie zrealizowane.
 • Tarmin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia do jego realizacji. Nie wliczony jest czas dostawy realizowany przez firmę kurierską.
 • W sytuacji gdy Sprzedający nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, lub w przypadku niemożności dotrzymania wyżej wymienionych terminów, Sprzedający ma obowiązek poinformowania o tym Zamawiającego zaraz po otrzymaniu formularza zamówienia.
 • Klient może sprawdzać status swojego zamówienia klikając na link podany podczas zamówienia.

 

FORMY PŁATNOŚCI, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 • Klient może dokonać płatności za zamówienie w jeden ze sposobów:
 1. Przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedającego, numer konta:  17102034530000820201759075 PKO BP. SA.
 2. Płatność gotówką- przy osobistym odbiorze.  33-330 Grybów ul. zdrojowa 71
 • W przypadku wybrania płatności w formie przelewu za dzień zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego. Dopiero po tym momencie towar jest wysyłany Kupującemu.
 • Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej od 2 do 10 dni roboczych , na adres podany przez Kupującego.
 • Koszty przesyłki kurierskiej zamówionego towaru ponosi Kupujący, są one wyszczególnione podczas składania zamówienia.
 • Całkowity koszt zamówienia jest podany do wiadomości Kupującego przed akceptacją zamówienia.
 • Zamówienia realizowane są  na terytorium Polski.
 • Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 21 złotych.

 

REKLAMACJA TOWARU

 • Reklamacje dotyczące sprzedanego towaru winny być składane przez Kupującego w formie pisemnej oraz będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia.

 • Nieustosunkowanie się przez Sprzedającego do złożonej reklamacji w terminie wskazanym powyżej nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.

 • W razie reklamacji, należy skontaktować się ze sklepem lampyzdrewna.pl opisując przyczyny reklamacji i ustalając sposób dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby firmy.

 • Reklamacja powinna także określać zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od firmy.

 • Przed odebraniem przesyłki zawierającej zamówiony towar należy sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy opakowanie nie uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu przesyłki kurier ma obowiązek sporządzić odpowiedni protokół, zaś Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

 • Pomimo spisania protokołu szkody wraz z kurierem prosimy także o zawiadomienie  firmy www.polkidrewniane.pl o tej okoliczności  na numer: 511256979 .Sklep nie uzależnia przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody.

 

ZWROT TOWARU I GWARANCJA

 • Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy w czasie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres:  ul. Zdrojowa 71, 33-330 Grybów.W przypadku nie odebrania towaru przez Zamawiającego,koszty przesyłki kurierskiej ponosi Kupujący.
 • W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Klienta oraz lampyzdrewna.pl podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odesłanie towaru przez Klienta za pobraniem nie będzie akceptowane. Zwrot pieniędzy następuje na wskazane przez Klienta konto bankowe. 
 • Towar powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. 
 • Każdy towar dostepny w sklepie posiada  roczną gwarancję.
 • Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGI KOŃCOWE

 • Regulamin obowiązuje od 30.07.2014 r.
 • Jakiekolwiek spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. Gdy jednak nie dojdzie do porozumienia spór będzie rozstrzygał właściwy sąd.
 • W sprawach  nieuregulowanym niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.